Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov v internetovej lekárni Dr.Max upravujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany prevádzkovateľa webového sídla www.eshop.mamaaja.sk na ktorom sa realizuje internetový výdaj doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.eshop.mamaaja.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“) prevádzkovaná spoločnosťou Dr.Max 100.

Tieto Zásady sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom E-shopu ako dotknutým osobám.

Použité pojmy

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

Dr.Max 100 - spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37295/V, ktorá je prevádzkovateľom Internetového výdaja uskutočňovaného prostredníctvom Webového sídla.

GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

E-shop – Internetový výdaj, uskutočňovaný spoločnosťou Dr.Max 100 prostredníctvom Webového sídla

Internetový výdaj – výdaj doplnkového sortimentu spoločnosťou Dr.Max 100 prostredníctvom Webového sídla

MIRAKL – spoločnosť MIRAKL, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 895 136, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6716/B, ktorá je prevádzkovateľom Vernostného programu Dr.Max

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby)

Webové sídlo – webové sídlo www.eshop.mamaaja.sk na ktorom je spoločnosťou Dr.Max 100 prevádzkovaný E-shop, v ktorom si môžete zakúpiť doplnkový sortiment spoločnosti Dr.Max 100

___________________________________________________________________________

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S INTERNETOVÝM VÝDAJOM?

Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o., ktorá vo svojom mene prevádzkuje  Internetový výdaj a spracúva Vaše osobné údaje ako zákazníkov E-shopu. Dr.Max 100 teda určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov E-shopu a primárne zodpovedá za spracúvanie ich osobných údajov.

Ako nás môžete kontaktovať v prípade otázok?

Naša spoločnosť Dr.Max 100 dbá pri svojej činnosti o to, aby Vaše osobné údaje, ktoré nám pri Výdaji ako pacienti zverujete, boli chránené v najvyššej možnej miere, a aby boli spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. Počas tejto doby si kladieme za prioritu, aby ste Vy, naši pacienti, mali vždy prehľad o tom, prečo a na ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame. Preto, v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete na Spoločnosť ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť:

 1. na bezplatnej infolinke Dr.Max: 0800 60 60 70; 
 2. e-mailom na e-mailovej adrese: drmax@drmax.sk – v texte e-mailu prosím vždy uveďte, že sa obraciate na našu konkrétnu Spoločnosť a zanechajte na seba telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať;
 3. poštou na poštovej adrese: Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava, Slovenská republika;
 4. Zodpovednú osobu pre oblasť osobných údajov ustanovenú spoločnosťou Dr.Max ako prevádzkovateľom možno kontaktovať na e-mailovej adrese: dpo@drmax.sk.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete uplatniť spôsobom uvedeným nižšie.

Sprostredkovatelia v rámci Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru

Dr.Max 100 pre účely riadneho plnenia zmluvných vzťahov so svojimi zákazníkmi, pre riadne zabezpečenie prevádzky E-shopu, ako aj pre marketingové účely motivované zlepšením našich služieb a skladby sortimentu podľa potrieb našich zákazníkov, využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sa v jeho mene podieľajú na plnení týchto cieľov Dr.Max 100. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu v príslušnom rozsahu, ktorými disponuje Dr.Max 100. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu na základe zmluvy s Dr.Max 100, v jeho mene a na základe jeho pokynov.

Týmito sprostredkovateľmi je niekoľko kategórií subjektov.

Sprostredkovateľmi sú jednotliví obchodní partneri spoločnosti Dr.Max 100, ktorí realizujú najmä prevádzku Webového sídla, zabezpečujú bezhotovostný platobný styk, doručujú Vám objednaný tovar, a taktiež zabezpečujú činnosti, smerujúci k marketingovej propagácii E-shopu a neustálemu zlepšovaniu skladby sortimentu a služieb spoločnosti Dr.Max 100 poskytovaných na Webovom sídle.

Zoznam týchto subjektov závisí od aktuálnej ponuky týchto služieb a nie je konečný. Dr.Max 100 bude informovať zákazníkov E-shopu o zmenách ohľadom jeho sprostredkovateľov zabezpečujúcich pre zákazníkov E-shopu a pre spoločnosť Dr.Max 100 jednotlivé služby a v jeho mene spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu za účelom poskytovania týchto služieb. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov tvorí prílohu tohto dokumentu.

Registrovaní aj neregistrovaní zákazníci, ktorí uskutočnili nákup

E-mailová adresa zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup, môže by na základe ich výslovne udeleného súhlasu postúpená spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727 (ďalej len „Heureka“), ktorá následne oslovuje zákazníkov s prieskumom spokojnosti s nákupom (viď nižšie). Spoločnosť Heureka realizuje prieskum oslovovaním zákazníkov e-mailom vo svojom mene, nie je teda sprostredkovateľom Dr.Max 100 (Dr.Max 100 spoločnosti Heureka na základe udeleného súhlasu zákazníka len odovzdá e-mailovú adresu zákazníka na účely prieskumu).

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru)

Dr.Max  100 prenáša Vaše osobné do krajín mimo EÚ v prípade, že si zvolíte doručenie tovaru do krajiny mimo EÚ. V takom prípade Dr.Max 100 odovzdá Vaše osobné údaje svojmu sprostredkovateľovi zabezpečujúcemu doručenie tovaru, v zmysle Vášho výberu spôsobu doručenia (pošta / kuriér).

ZA AKÝM ÚČELOM SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Naša spoločnosť Dr.Max 100 spracúva Vaše osobné údaje pre nasledovné účely:

 1. Neregistrovaní zákazníci – v našom E-shope umožňujeme nakúpiť aj zákazníkom, ktoré nie sú registrovaní v E-shope (nemajú zriadené svoje elektronické konto)

Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré uvedú vo svojej objednávke, spracúvame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy. Uvedenie osobných údajov označených v objednávke ako *povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.

E-mailovú adresu neregistrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ neregistrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pre odoslaním objednávky, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu (spoločnosti Dr.Max).

 1. Registrovaní zákazníci – osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame za účelom registrácie a vedenia ich elektronického konta v E-shope a následne za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

Registráciou v našom E-shope zákazník získava rôzne výhody v podobe vytvorenia svojho elektronického konta, ktoré obsahuje históriu jeho nákupov. Registráciou vzniká medzi registrovaným zákazníkom a Dr.Max 100 zmluvný vzťah, rovnako ako aj pri samotnom nákupe.

E-mailovú adresu registrovaných zákazníkov taktiež spracúvame za účelom zasielania e-mailov s ponukou podobných tovarov, ktoré si už u nás zakúpili, a o ktoré by preto mohli mať záujem, a to prípadne aj v akciovej cene, resp. s iným benefitom, pokiaľ registrovaný zákazník neprejavil svoj nesúhlas so zasielaním takýchto ponúk. Nesúhlas môže zákazník vyjadriť pre odoslaním žiadosti o registráciu, ak zaškrtne príslušné políčko, ktorým vyjadrí, že si neželá dostávať informácie o akciách, zľavách a novinkách z E-shopu (spoločnosti Dr.Max).

Zákazníci majú možnosť sa zaregistrovať (vytvoriť si elektronické konto) aj prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov uložených na sociálnej sieti Facebook alebo Google +. Po kliknutí na príslušnú možnosť zaregistrovať sa prostredníctvom týchto sociálnych sietí sa príslušné osobné údaje z databázy týchto sociálnych sietí predvyplnia v online registračnom formulári a zákazník má možnosť ich pred odoslaním upraviť / doplniť.

Osobné údaje potrebné pre vytvorenie elektronického konta v E-shope a osobné údaje potrebné pre úspešný nákup v E-shope nám z Vašej strany musia byť sprístupnené, v opačnom prípade voči Vám nevieme plniť naše zmluvné povinnosti (zmluvný vzťah medzi našimi zákazníkmi a Dr.Max 100 nevznikne).

 1. Údaje, ktoré získavame zaznamenávaním nákupného správania registrovaných zákazníkov v našom E-shope a údaje získavané analýzou týchto údajov

Tieto údaje o nákupnom správaní obsahujú súhrnné údaje o zakúpených produktoch registrovaných zákazníkov v našom E-shope, čase jednotlivých nákupoch, kúpnej cene a pod. Nakoľko nevieme rozlíšiť, ktoré údaje možno priradiť nákupom zákazníka pre seba, a ktoré boli uskutočnené v prospech inej osoby, tieto údaje nepovažujeme za osobné údaje konkrétneho registrovaného zákazníka E-shopu. Napriek tomu, pre účely právnej istoty ich spracúvame v rovnakom režime a poskytujeme im rovnakú ochranu, ako keby išlo o osobné údaje priamo registrovaného zákazníka.  

Osobné údaje, ktoré nám registrovaní zákazníci poskytli, ako aj údaje získané z jednotlivých nákupov v E-shope, spracúvame aj na marketingové účely zahŕňajúce analýzy nákupného správania zaznamenaného v elektronickom konte registrovaného zákazníka. Analýzy údajov o návštevnosti Webového sídla, údajov zákazníkov a ich nákupného správania zaznamenaného v elektronickom účte na Webovom sídle sa vykonávajú:

 1. pre interné obchodné potreby Dr.Max 100 (napr. pre účely získania informácii o úspešnosti predaja produktov v ponuke nášho E-shopu a následného vylepšenia ponuky nášho sortimentu, o návštevnosti nášho Webového sídla za účelom prispôsobenia jeho funkcionalít a obsahu pre väčší komfort našich zákazníkov, a pod.), a
 2. pre potreby zákazníkov Dr.Max 100 za účelom poskytovania čo najadresnejších a najvýhodnejších ponúv našich tovarov šitých na mieru podľa ich potrieb, ktoré by inak nezískali, a to na základe údajov v ich elektronickom účte.
 1. Registrovaní aj neregistrovaní zákazníci, ktorí uskutočnili nákup

E-mailové adresy zákazníkov E-shopu, ktorí uskutočnili nákup v E-shope, môžu byť zo strany Dr.Max 100 zaslané spoločnosti Heureka, ako prevádzkovateľovi webového portálu Heureka.sk, ktorá uskutočňuje prieskum spokojnosti zákazníkov s ich online nákupmi. E-mailové adresy budú za týmto účelom odovzdané spoločnosti Heureka a zákazník bude touto spoločnosťou oslovený e-mailom s prieskumom, len ak s tým zákazník E-shopu udelil súhlas pri odoslaní objednávky / registrácii (vytvorení elektronického konta) v E-shope. 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame?

Vaše osobné údaje, poskytnuté nám prostredníctvom Webového sídla, uchovávame po dobu stanovenú zákonom, resp. po nevyhnutnú dobu, a to nasledovne:

Dotknutá osoba

Právny základ spracúvania

Doba spracúvania

Neregistrovaní zákazníci

Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.)

Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely

Neregistrovaní zákazníci

Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov - na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)

Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu)

Registrovaní zákazníci

Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.)

Po celú dobu trvania registrácie v E-shope a následne osobné údaje z kúpnych zmlúv archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely

Registrovaní zákazníci

Marketingové analýzy nákupného správania - oprávnený záujem na vylepšovaní sortimentu E-shopu, vyhodnocovaní úspešnosti predaja výrobkoch a vylepšovaní funkcionalít Webového sídla na základe zbierania a analýzy osobných údajov a nákupného správania

Po dobu trvania registrácie registrovaného zákazníka v E-shope a následne 3 roky po zrušení registrácie; ak registrácia nie je zrušená, po dobu 3 rokov od poslednej aktivity v elektronickom konte: (i) od posledného prihlásenia do konta v E-shope, (ii) poslednej zaznamenanej aktivity v E-shope v prípade permanentného prihlásenia v E-shope   

Registrovaní zákazníci

Oslovovanie s e-mailovými ponukami tovarov - na základe zákona bez potreby súhlasu (ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách)

Do momentu, kým sa zákazník neodhlási zo zasielania e-mailov s ponukami tovarov (na túto možnosť je upozornený pravidelne v každom e-maili); najviac však 3 roky od posledného otvorenia emailu s ponukou (uchovávame logy o otvorení emailu)

Zákazníci, ktorí si vyžiadajú zaslanie tovaru do zahraničia

Plnenie zmluvy voči zákazníkovi

Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účtovné a daňové účely

Zákazníci, ktorí uskutočnili nákup

Zaslanie e-mailu spoločnosti Heureka za účelom e-mailového oslovenia s prieskumom spokojnosti v rámci programu „Overené zákazníkmi“ 1 – na základe súhlasu zákazníka

Do momentu odvolania súhlasu zákazníka; najneskôr do uplynutia doby 3 rokoch od posledného nákupu v E-shope  

1 Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Heureka na tomto odkaze.

Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie osobné údaje anonymizujeme.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať (viac informácií nižšie pri práve namietať).

Aké máte práva?

 1. právo odvolať poskytnutý súhlas

Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených spoločnosti Dr.Max 100 má dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú)  právo kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie. 

 1. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom

Ako máte ako dotknutá osoba právo požadovať od Dr.Max 100 ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).

 1. právo na opravu

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Dr.Max 100 ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Dr.Max 100 ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu Dr.Max 100 ako prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, Dr.Max 100 ako prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 1. právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Dr.Max 100 ako prevádzkovateľovi pri nákupe v E-shope, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám Dr.Max 100 ako prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak: a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 1. právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u Dr.Max 100 ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak Dr.Max 100 bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje zákazníkov E-shopu na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu); c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní Dr.Max 100 bezplatne. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

 1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak Dr.Max 100 ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a Dr.Max 100 nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ Dr.Max 100 bude v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a Dr.Max 100 už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.

Právo namietať môžete uplatniť aj kliknutím na link uvedený v každom e-maili s ponukami tovarov. Kliknutím na link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov.

Ako odpovieme na Vašu žiadosť?

Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to  bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 1. právo podať sťažnosť na Úrad

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy. 

 1. právo nechať sa zastúpiť

Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Dr.Max 100 alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu.

Ako si uplatniť svoje práva podľa GDPR?

 1. na bezplatnej infolinke Dr.Max: 0800 60 60 70; 
 2. zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu drmax@drmax.sk - v texte e-mailu prosím vždy uveďte, že sa obraciate na našu konkrétnu Lekáreň, v akej veci, a zanechajte na seba telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať.
 3. poštou na poštovej adrese: Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

Záverečné ustanovenia

Ak ste zároveň členom Vernostného programu Dr.Max, informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov pre účely Vernostného programu Dr.Max nájdete v dokumente Zásady ochrany osobných údajov pre vernostný program, ktorý je dostupný v ktorejkoľvek lekárni Dr.Max a na www.drmax.sk.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s Dr.Max 100 pred dňom 25.5.2018. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.drmax.sk.

Príloha č. 1

V mene Dr.Max 100 realizujú spracúvanie osobných údajov minimálne nasledovní sprostredkovatelia (subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov Dr.Max 100):

Účel spracúvania

Sprostredkovateľ

Stručná charakteristika

Prevádzka Webovej stránky

bart.sk s.r.o.

prevádzka Webového sídla, IT support

Prevádzka Webovej stránky

 
NRSYS s.r.o.

 

Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít Webového sídla, IT support

Doručovanie tovaru zákazníkom

Slovak Parcel Service s.r.o.

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom doručenia tovaru v našom mene

Doručovanie tovaru zákazníkom

Slovenská pošta, a.s.

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie poštu, pošta spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom doručenia tovaru v našom mene

Rozposielanie sms zákazníkom E-shopu

Neogenia s.r.o.

SMS rozposiela zákazníkom E-shopu na účely plnenia zmluvy (informácie o vybavení objednávky, doručení do lekárne na osobný odber a pod.); obsah sms sa môže týkať aj zmeny Podmienok internetového výdaja

IT support

Marketingové analýzy

mediworx software solutions, a.s.

Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít Webového sídla, IT support

 

Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších ponúk tovaru

Marketingové aktivity

Media and Digital Services a.s.

Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších ponúk tovaru

Marketingové aktivity

Lead Media s.r.o.

 

Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších ponúk tovaru

Marketingové aktivity

VIVnetworks.com s.r.o.

Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších ponúk tovaru

Marketingové aktivity a manažment

RAKLIM, a.s.

Spracúvanie údajov zákazníkov E-shopu vrátane nákupného správania spočívajúce v čiastkových analýzach a vytváraní jednoduchých reportov a výstupov z čiastkových analýz ako podklad pre marketingové účely Dr.Max 100 (prijímanie rozhodnutí o poskytovaní/úprave zliav z tovaru, odporúčaní o úprave sortimentu E-shopu, a pod.); administratívne činnosti, účtovné, daňové, IT a iné služby 

Marketingové aktivity a manažment

MIRAKL, a.s.

Spracúvanie údajov zákazníkov E-shopu vrátane nákupného správania spočívajúce v čiastkových analýzach a vytváraní jednoduchých reportov a výstupov z čiastkových analýz ako podklad pre marketingové účely Dr.Max 100 (prijímanie rozhodnutí o poskytovaní/úprave zliav z tovaru, odporúčaní o úprave sortimentu E-shopu, a pod.); administratívne činnosti, účtovné, daňové, IT a iné služby 

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.