Podmienky internetového výdaja v internetovom obchode eshop.mamaaja.sk

čl. I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky internetového výdaja doplnkového sortimentu (ďalej len ako „PIV Dr.Max“) upravujú podmienky internetového výdaja doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.eshop.mamaaja.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“), ktoré je prevádzkované prevádzkovateľom internetového výdaja (Držiteľom povolenia), a to tak na území Slovenskej republiky ako aj do zahraničia.
 2. Prevádzkovateľ Internetového výdaja:

Dr.Max 100 s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice,

IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 37295/V

DIČ: 2120075936,  IČ DPH: SK7120000195

 1. Miesto výkonu internetového výdaja:

Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava.

Kontaktné údaje Držiteľa povolenia sú nasledovné:

 1. Zákaznícka linka.: 0800 60 60 70 dostupná každý pracovný deň v čase od 08:00 hod do 16:00 hod.
 2. e-mail: eshop@drmax.sk 

4. V ďalšom texte týchto PIV Dr.Max sa používajú nasledovné definície:

 • Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • ZoOS PnD: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Držiteľ povolenia: spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo 37295/V, ako prevádzkovateľ Internetového výdaja,
 • Prevádzkareň: miesto, na ktorom Držiteľ povolenia a prevádzkuje internetový výdaj,
 • Webové sídlo Držiteľa povolenia: webové sídlo www.eshop.mamaaja.sk prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje Internetový výdaj,
 • Objednávateľ: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Držiteľovi povolenia Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto PIV Dr.Max,
 • Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka doplnkového sortimentu odoslaná Držiteľovi povolenia,
 • Doplnkový sortiment: najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov,
 • Tovar: Doplnkový sortiment,
 • Kúpna cena: kúpna cena doplnkového sortimentu uvedená na Webovom sídle Držiteľa povolenia v čase vytvorenia Objednávky,
 • Súvisiace náklady: najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka),
 • Kúpna zmluva: zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Držiteľom povolenia, na základe ktorej je Držiteľ povolenia povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke  a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Držiteľovi povolenia Kúpnu cenu a Súvisiace náklady,

3. Orgánmi dozoru pre Internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:

 1. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, 27 pre internetový výdaj ostatného sortimentu.

čl. II.

Objednávanie Tovaru a kontaktné údaje 

 1. Objednávateľ si môže ním vybraný tovar objednať prostredníctvom Internetového výdaja výlučne vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom Webového sídla Držiteľa povolenia. Objednávateľ môže uskutočniť nákup prostredníctvom Internetového výdaja na základe registrácie (vytvorení si elektronického účtu na www.eshop.mamaaja.sk) alebo bez registrácie.
 2. Objednávka obsahuje najmä údaje o

a ) identifikačné údaje Držiteľa povolenia

b) identifikačné údaje Objednávateľa v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dodacia adresa, ak je iná ako adresa bydliska, elektronickú adresu a telefónne číslo,

c) identifikačné údaje o objednávanom Tovare, ktorý Objednávajúci vložil do elektronického nákupného košíka,

d) ďalšie údaje vyžadované v zmysle príslušných ustanovení právnych predpisov.

 1. Držiteľ povolenia prijme na spracovanie len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Držiteľovi povolenia. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Držiteľovi povolenia neodošle.
 2. Pred odoslaním Objednávky je Objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky zadal, a to najmä s ohľadom na možnosť Objednávateľa skontrolovať a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Údaje uvedené v odoslanej Objednávke sú Držiteľom povolenia považované za správne a úplné, za čo zodpovedá Objednávateľ.
 3. Odoslaním potvrdenia o akceptácii Objednávky Objednávateľovi na jeho e-mailovú adresu, ktorú zadal v Objednávke, vznikne medzi Objednávateľom a Držiteľom povolenia Kúpna zmluva.
 4. Objednávateľ bude mať pred odoslaním Objednávky k dispozícii tieto PIV a Zásady ochrany osobných údajov a to prostredníctvom webového odkazu (linku) na tieto dokumenty. S týmito dokumentami je Objednávateľ povinný sa pred odoslaním Objednávky oboznámiť. Oboznámenie sa s týmito dokumentami Objednávateľ potvrdí odoslaním Objednávky. V týchto dokumentoch sú Objednávateľovi dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom okrem iného oznámené:
 1. identifikačné údaje Držiteľa povolenia uvedené v čl. I v bode 2. týchto PIV Dr.Max,
 2. všetky informácie, ktoré sa dotknutej osobe poskytujú v zmysle príslušných predpisov na ochranu osobných údajov (viac k spracúvaniu osobných údajov v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na Webovom sídle Držiteľa povolenia),
 3. úkony potrebné na uzatvorenie zmluvy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom (čl. II týchto PIV Dr.Max)
 4. technické prostriedky na zistenie a opravu chýb (čl. II ods. 4 týchto PIV Dr.Max),
 5. informácia, že zmluva uzavretá v rámci Internetového výdaja bude uložená u Držiteľa povolenia a registrovaný Objednávateľ bude mať prístupné údaje vo svojom elektronickom účte pod dobu svojej registrácie; neregistrovaný Objednávateľ môže požiadať o jej sprístupnenie do troch (3) rokov od jej uzavretia,
 6. jazyk ponúkaný na uzatvorenie zmluvy v rámci Internetového výdaja (čl. II ods. 9 týchto PIV).
 1. Za účelom registrácie (vytvorení si vlastného elektronického účtu) v E-shope, ako aj pri nákupe v E-shope, či už s predchádzajúcou registráciou alebo bez registrácie v E-shope, je Objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene.
 2. Objednávateľ berie na vedomie, že užívateľský účet v E-shope, ako aj samotné Webové sídlo Držiteľa povolenia nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Držiteľa povolenia, alebo tretích osôb, podieľajúcich sa na prevádzke Internetového výdaja.
 3. Kúpna zmluva medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa uzatvára v slovenskom jazyku.
 4. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového výdaja. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového výdaja (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) znáša výlučne Objednávateľ.

 

 čl. III.

Dodanie Tovaru 

 1. Držiteľ povolenia zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu Objednávateľa:
 1. odoslaním poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou,
 2. osobným odberom v Objednávateľom vybranej Prevádzkarni s výnimkou Prevádzkarne Držiteľa povolenia, v ktorej osobný odber pri Internetovom výdaji Tovaru nie je možný.
 1. Držiteľ povolenia odosiela Tovar v týchto lehotách:
 1. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru, ak si Objednávateľ zvolil platbu na dobierku. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky,
 2. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní Objednávky zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 1. Držiteľ povolenia zabezpečí osobný odber Tovaru v Objednávateľom vybranej Prevádzkarni prvý nasledujúci pracovný deň po expedovaní tovaru zo skladu a riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil pre osobný odber vybranú Prevádzkareň Verejnej lekárne Dr.Max. Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Držiteľa povolenia oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky  a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 2. Platba na dobierku nemôže byť zvolená, ak je Tovar odosielaný do zahraničia. V takomto prípade Držiteľ povolenia akceptuje postup výlučne podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Dr.Max.

V prípade, že Držiteľ povolenia nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade vo svojej Prevádzkarni, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru resp. prípravy Tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať. V prípade, že Tovar vybraný Objednávateľom nie je dostupný, Držiteľ povolenia navrhne Objednávateľovi inú alternatívu Tovaru a pokiaľ Objednávateľ iným Tovarom bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Držiteľ takúto upravenú Objednávku akceptovať.

 1. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný Držiteľ povolenia dodať Tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v Kúpnej zmluve alebo určenej týmito PIV alebo za dohodnutú Kúpnu cenu, je Držiteľ povolenia povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Objednávateľ doručením e-mailu s odstúpením od Kúpnej zmluvy alebo stornovaním objednávky. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil Kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Držiteľ povolenia už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od Kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Držiteľom povolenia ani neodstúpi od Kúpnej zmluvy, je Držiteľ povolenia oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Držiteľ povolenia je povinný vrátiť už uhradenú Kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od Kúpnej zmluvy Objednávateľovi.
 2. Dodacie lehoty v prípade odoslania tovaru poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 1 týchto PIV Dr.Max.
 3. Odoslanie Tovaru podľa čl. III. bodu 1 písm. a) resp. pripravenie tovaru na osobný odber v Prevádzkarni podľa čl. III. bodu 1 písm. b) Držiteľ povolenia oznamuje Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol vo svojej Objednávke a tiež formou SMS správy na mobilné telefónne číslo Objednávateľa. V prípade osobného odberu vo Verejnej lekárni Dr.Max je možná platba len vopred a bezhotovostne.
 4. Pri osobnom prevzatí tovaru sú zamestnanci Držiteľa povolenia resp. zamestnanci Verejnej lekárne Dr.Max oprávnení požadovať od Objednávateľa okrem potvrdenia o akceptácii Objednávky aj jeho doklad totožnosti na nahliadnutie za účelom overenia správnosti výdaja Tovaru. Zamestnanci Držiteľa povolenia a ani zamestnanci Verejnej lekárne Dr.Max nie sú oprávnení z predloženého dokladu totožnosti zaznamenávať žiadne osobné údaje Objednávateľa a ani vyhotovovať kópie dokladu totožnosti.
 5. Zamestnanci Držiteľa povolenia resp. zamestnanci Verejnej lekárne Dr.Max sú oprávnení tovar Objednávateľovi nevydať, pokiaľ Objednávateľ odmietne predložiť doklad totožnosti alebo pokiaľ Objednávateľ odmietne svojim podpisom potvrdiť prevzatie Tovaru.
 6. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného Tovaru (t.j. najmä či mu je vydaný Tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej Objednávke a v správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného Tovaru. Zjavné vady vydávaného Tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí Tovaru, ak je mu tento zasielaný alebo pri jeho prevzatí, ak si Objednávateľ Tovar preberá osobne v Prevádzkarni.

 

čl. IV.

Kúpna cena

 

 1. Držiteľ povolenia je povinný dodať Objednávateľovi tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o akceptácii Objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v E-shope sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 2. V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady, a to všetko  (i) zvolenej zmluvnej kuriérskej službe resp. poštovému kuriérovi, ak si zvolil platbu na dobierku  podľa čl. III. bodu 2 písm. a) alebo (ii) Držiteľovi povolenia, ak si zvolil bezhotovostnú platbu podľa čl. III. bodu 2 písm. b). V prípade výdaja Tovaru do zahraničia Objednávateľ nemôže zvoliť platbu na dobierku a je povinný postupovať len podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Dr.Max.
 3. Kúpna cena objednaného Tovaru prostredníctvom Internetového výdaja môže byť iná, ako v prípade toho istého tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo v Prevádzkarni alebo vo Verejnej lekárni Dr. Max.
 4. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru z Držiteľa povolenia na Objednávateľa.
 5. Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Objednávateľa niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 1. v hotovosti k rukám príslušného pracovníka zmluvnej kuriérskej služby alebo poštového kuriéra,
 2. bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky,
 3. v prípade výdaja Tovaru do zahraničia bezhotovostne bankovým prevodom alebo on-line platobnou kartou.
 1. V prípade voľby bezhotovostnej platby musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie Tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky resp. do troch  (3) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky, ak ide o výdaj Tovaru do zahraničia. V prípade, že sa tak nestane, je Držiteľ povolenia oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 2. Držiteľ povolenia vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ je Objednávateľ povinný ich podľa týchto PIV Dr.Max zaplatiť) faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list.
 3. V zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Držiteľ povolenia informuje Objednávateľa o výške recyklačného poplatku. Recyklačný poplatok je zobrazený samostatne pri každom elektrozariadení a je uvedený vo faktúre kupujúceho.

čl. V.

Záruka a nároky z vád

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak ide o použitý tovar, Objednávateľ a Držiteľ povolenia sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej  dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 3. Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné  predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. 
 4. Na žiadosť Objednávateľa Držiteľ povolenia poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Držiteľ povolenia poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Držiteľ povolenia  podmienky a rozsah tejto záruky.
 6. Reklamačné podmienky a nároky z vád Tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto PIV Dr.Max.
 7. Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Držiteľ povolenia kontaktuje Objednávateľa telefonicky resp. e-mailom a tovar odosiela len so súhlasom Objednávateľa.
 8. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis v prípade potreby poskytne Držiteľ povolenia na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 9. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže  Držiteľ povolenia vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Držiteľ povolenia od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 10. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Držiteľ povolenia ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Objednávateľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Držiteľ povolenia bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Držiteľa povolenia za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Držiteľ povolenia je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

    čl. VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy pri doplnkovom sortimente

 

 1. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy v časti, ktorá sa týka doplnkového sortimentu do 14 dní odo dňa prevzatia doplnkového sortimentu.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 1. tovary objednané Objednávateľom  v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Objednávateľ  môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 2. Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o
 1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 2. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 1. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Držiteľa povolenia v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý  je zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia v sekcii ZÁKAZNÍCKY SERVIS/Formuláre.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Držiteľovi povolenia  najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku VII. v bode 1.
 3. Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Držiteľom povolenia alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Držiteľom povolenia po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Držiteľovi povolenia z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Držiteľovi povolenia na adresu podľa prvej vety tohto bodu.
 4. V prípade, že Objednávateľ na odstúpenie od Kúpnej zmluvy využije formulár zverejnený na webovom sídle Držiteľa povolenia, je Držiteľ povolenia povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 5. Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Súvisiacich nákladov a vernostné body, ktoré Objednávateľ využil pri kúpe, ak je Objednávateľ účastníkom Vernostného programu Dr.Max.
 6. Držiteľ povolenia je povinný vrátiť Objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa dohodnúť sa s Držiteľom povolenia na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 7. Držiteľ povolenia nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Držiteľom povolenia.
 8. Ak na základe Kúpnej zmluvy bol tovar dodaný Objednávateľovi domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Držiteľovi povolenia poštou, Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku VII.
 9. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Držiteľ povolenia nie je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa bodu 9 tohto článku VII. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Držiteľovi povolenia, ibaže Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 10. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Držiteľ povolenia navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Prevádzkarne Držiteľa povolenia Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava alebo osobne odovzdať len v Prevádzkarni Držiteľa povolenia. Tovar nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu Prevádzkarne Verejnej lekárne Dr.Max.
 11. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Držiteľovi povolenia alebo osobe poverenej Držiteľom povolenia na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Držiteľ povolenia súhlasil, že ich bude znášať sám.
 12. Objednávateľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 13. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

 

čl. VII.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Nakladanie s osobnými údajmi Objednávateľa je upravené v samostatnom dokumente s názvom Zásady ochrany osobných údajov pri Internetovom výdaji, ktorý je dostupný na Webovom sídle Držiteľa povolenia.

 

čl. VII.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Držiteľa povolenia so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým držiteľ povolenia vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Držiteľ povolenia na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Držiteľa povolenia na: eshop@drmax.sk.

 

čl. IX.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto PIV Dr.Max nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.
 2. Držiteľ povolenia je oprávnený tieto PIV Dr.Max jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových PIV Dr.Max na webovej stránke www.eshop.mamaaja.sk . Zmena týchto PIV Dr.Max sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Držiteľa povolenia a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Držiteľ povolenia potvrdil zaslaním akceptácie Objednávky pred zverejnením zmeny PIV Dr.Max.
 3. Prílohy týchto PIV Dr.Max tvoria:
 1. Príloha č. 1:        Platobné a dodacie podmienky
 2. Príloha č. 2:        Reklamačný poriadok
 1. Právne vzťahy medzi Držiteľom povolenia a Objednávateľom sa radia týmito PIV Dr.Max, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, ZoOS PnD, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.

 

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.