Podmienky internetového výdaja

Podmienky internetového výdaja v internetovom obchode eshop.mamaaja.sk

čl. I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto Podmienky internetového výdaja (ďalej len ako „PIV Dr.Max“) upravujú podmienky internetového výdaja tovaru prostredníctvom webového sídla www.eshop.mamaaja.sk, ktoré je prevádzkované spoločnosťou Dr.Max 100 s.r.o. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo 37295/V, DIČ: 2120075936,  IČ DPH: SK7120000195, a to tak na území Slovenskej republiky ako aj do zahraničia.
 2. V ďalšom texte týchto PIV Dr.Max sa používajú nasledovné definície:
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • ZoOS PnD: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Prevádzkovateľ: spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o. so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I v oddiele Sro vo vložke číslo 37295/V, tel.: 0901 961 962.
 • Objednávateľ: plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu alebo existujúca právnická osoba, ktorá riadne vyplní a odošle Prevádzkovateľovi Objednávku na nákup tovaru v zmysle týchto PIV Dr.Max,
 • Objednávka: riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka tovaru odoslaná Prevádzkovateľovi,
 • Prevádzkareň: prevádzkareň Prevádzkovateľa na adrese: Stará Vajnorská 100, 831 04 Bratislava.
 • Tovar: najmä kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa, autosedačky, hračky, kočíky, príslušenstvo autosedačiek a kočíkov, výživové doplnky a ďalší doplnkový sortiment
 • Kúpna cena: kúpna cena tovaru uvedená na webovej stránke www.eshop.mamaaja.sk v čase vytvorenia Objednávky,
 • Súvisiace náklady: najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru Objednávateľovi na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka),
 • Kúpna zmluva: zmluva medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktorá vznikne odoslaním Objednávky a jej akceptáciou Prevádzkovateľom, na základe ktorej je Prevádzkovateľ povinný Objednávateľovi dodať tovar uvedený v Objednávke  a Objednávateľ je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň Prevádzkovateľovi Kúpnu cenu a Súvisiace náklady.

3. Orgánmi dozoru pre Internetový výdaj sú nasledovné inštitúcie:

 1. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, 27 pre internetový výdaj ostatného sortimentu.

 

čl. II.

Objednávanie Tovaru a kontaktné údaje

 

 1. Objednávateľ si môže ním vybraný tovar objednať prostredníctvom Internetového výdaja výlučne vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky www.eshop.mamaaja.sk
 2. Prevádzkovateľ prijme na spracovanie len takú Objednávku, v ktorej sú riadne a úplne vyplnené všetky jej povinné polia. Objednávateľ je svojou Objednávkou viazaný a túto nemôže zrušiť potom, ako ju odošle Prevádzkovateľovi. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Objednávateľ môže svoju Objednávku zrušiť len v procese jej vypĺňania tým, že ju Prevádzkovateľovi neodošle.
 3. Odoslaním potvrdenia o akceptácii Objednávky Objednávateľovi vznikne medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom Kúpna zmluva.
 4. Objednávateľ bude pred odoslaním Objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdil, že mu boli dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámené:
 1. identifikačné údaje Prevádzkovateľa uvedené v čl. I v bode 1 týchto PIV Dr.Max,
 2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá Objednávateľovi doručí objednaný tovar,
 3. účel spracúvania osobných údajov a rozsah spracúvaných údajov Objednávateľa ako dotknutej osoby, tak ako je to uvedené v čl. VIII a IX. týchto PIV Dr.Max,
 4. že požadované osobné údaje je Objednávateľ povinný poskytnúť,
 5. znenie týchto PIV Dr.Max,
 1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa Internetového výdaja sú nasledovné:
 1. Zákaznícka linka.: 0901 961 962 dostupná každý pracovný deň v čase od 08:00 hod do 16:00 hod.
 2. e-mail: eshop@mamaaja.sk 

 

čl. III.

Dodanie Tovaru

 

 1. Prevádzkovateľ zabezpečí dodanie Tovaru podľa Objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu Objednávateľa:
 1. odoslaním poštou alebo odoslaním zmluvnou kuriérskou službou
 2. osobným prevzatím tovaru v Prevádzkarni
 1. Prevádzkovateľ odosiela Tovar v týchto lehotách:
 1. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní tovaru zo skladu tovaru, ak si Objednávateľ zvolil platbu na dobierku. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky,
 2. druhý nasledujúci pracovný deň po expedovaní tovaru zo skladu tovaru a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, ak si Objednávateľ zvolil bezhotovostnú platbu, pričom Kúpna cena a Súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet Prevádzkovateľa oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky. Expedovanie tovaru zo skladu je realizované najneskôr do 5 pracovných dní po akceptácii Objednávky  a po riadnom zaplatení Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov.
 1. Platba na dobierku nemôže byť zvolená, ak je Tovar odosielaný do zahraničia. V takomto prípade Prevádzkovateľ akceptuje postup výlučne podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Dr.Max.
 2. V prípade, že Prevádzkovateľ nemá všetky položky objednaného Tovaru na svojom sklade vo svojej Prevádzkarni, navrhne Objednávateľovi iný termín odoslania Tovaru resp. prípravy Tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ Objednávateľ so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Prevádzkovateľ takúto upravenú Objednávku akceptovať. V prípade, že Tovar vybraný Objednávateľom nie je dostupný, Prevádzkovateľ navrhne Objednávateľovi inú alternatívu Tovaru a pokiaľ Objednávateľ iným Tovarom bude súhlasiť úpravou svojej Objednávky, môže Prevádzkovateľ takúto upravenú Objednávku akceptovať.
 3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný Prevádzkovateľ dodať tovar Objednávateľovi v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je Prevádzkovateľ povinný ponúknuť Objednávateľovi náhradné plnenie alebo možnosť pre Objednávateľa odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže Objednávateľ aj doručením e-mailu. V prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti Prevádzkovateľ už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky Objednávateľovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Objednávateľ v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané Prevádzkovateľom ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak Objednávateľ už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, Prevádzkovateľ je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy Objednávateľovi.
 4. Dodacie lehoty v prípade odoslania tovaru poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou sú uvedené v Platobných a dodacích podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č. 1 týchto PIV Dr.Max.
 5. Odoslanie Tovaru podľa čl. III. bodu 1 písm. a) Prevádzkovateľ oznamuje Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú Objednávateľ uviedol vo svojej Objednávke a tiež formou SMS správy na mobilné telefónne číslo Objednávateľa.
 6. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru (t.j. či mu je vydaný tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej Objednávke a správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Zjavné vady vydávaného tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, ak je mu tento zasielaný alebo pri jeho prevzatí, ak si Objednávateľ tovar preberá osobne v Prevádzkarni.

 

čl. IV.

Kúpna cena

 

 1. Prevádzkovateľ je povinný dodať Objednávateľovi tovar po zaplatení Kúpnej ceny, ktorej výška je uvedená v zaslanom potvrdení o akceptácii Objednávky. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 2. V prípade, že si Objednávateľ zvolil odoslanie tovaru na ním určenú adresu, je povinný okrem Kúpnej ceny zaplatiť aj Súvisiace náklady, a to všetko  (i) zvolenej zmluvnej kuriérskej službe resp. poštovému kuriérovi, ak si zvolil platbu na dobierku  podľa čl. III. bodu 2 psím. a) alebo (ii) Prevádzkovateľovi, ak si zvolil bezhotovostnú platbu podľa čl. III. bodu 2 písm. b). V prípade výdaja Tovaru do zahraničia Objednávateľ nemôže zvoliť platbu na dobierku a je povinný postupovať len podľa čl. III bodu 2 písm. b) týchto PIV Dr.Max.
 3. Kúpna cena objednaného Tovaru prostredníctvom Internetového výdaja môže byť iná, ako v prípade toho istého tovaru, ktorý by si Objednávateľ mohol zakúpiť priamo v Prevádzkarni.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z Prevádzkovateľa na Objednávateľa až riadnym zaplatením Kúpnej ceny a Súvisiacich nákladov, pokiaľ je Objednávateľ povinný popri Kúpnej cene zaplatiť aj Súvisiace náklady.
 5. Kúpna cena môže byť zaplatená podľa výberu Objednávateľa niektorým z nasledujúcich spôsobov:
 1. v hotovosti k rukám príslušného pracovníka zmluvnej kuriérskej služby alebo poštového kuriéra,
 2. bezhotovostne bankovým prevodom, on-line platobnou kartou alebo cez internetbanking vybraných bánk na bankový účet oznámený Objednávateľovi v potvrdení o akceptácii Objednávky,
 3. v prípade výdaja Tovaru do zahraničia bezhotovostne bankovým prevodom alebo on-line platobnou kartou.
 1. V prípade voľby bezhotovostnej platby a zároveň, ak si Objednávateľ nezvolil osobné prevzatie tovaru v Prevádzkarni, musí byť Kúpna cena a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ sa vyžaduje odoslanie Tovaru) zaplatené najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky resp. do troch  (3) pracovných dní odo dňa odoslania potvrdenia o akceptácii Objednávky, ak ide o výdaj Tovaru do zahraničia. V prípade, že sa tak nestane, je Prevádzkovateľ oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa.
 2. Prevádzkovateľ vystaví Objednávateľovi na Kúpnu cenu a tiež Súvisiace náklady (pokiaľ je Objednávateľ povinný ich podľa týchto PIV Dr.Max zaplatiť) faktúru, ktorá bude obsahovať všetky povinné náležitosti daňového dokladu podľa príslušných predpisov. Faktúra bude Objednávateľovi dodaná spolu s Tovarom a zároveň bude slúžiť ako dodací list.

 

čl. V.

Záruka a nároky z vád

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak ide o použitý tovar, Objednávateľ a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej  dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 3. Pri tovare, ktorý je určený na to, aby sa užíval po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné  predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. 
 4. Na žiadosť Objednávateľa Prevádzkovateľ poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Prevádzkovateľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto článku. V záručnom liste určí Prevádzkovateľ podmienky a rozsah tejto záruky.
 6. Reklamačné podmienky a nároky z vád tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto PIV Dr.Max.
 7. Zasielané produkty doplnkovej výživy, vitamíny a minerály majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby. V prípade kratšej exspiračnej doby Prevádzkovateľ kontaktuje Objednávateľa telefonicky resp. e-mailom a tovar odosiela len so súhlasom Objednávateľa.
 8. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis v prípade potreby poskytne Prevádzkovateľ na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 9. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže  Prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Prevádzkovateľ od Objednávateľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 10. Ak Objednávateľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Prevádzkovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Objednávateľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Objednávateľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Objednávateľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Prevádzkovateľa za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

čl. VII.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Objednávateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý Objednávateľom okamihom, keď Objednávateľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 1. tovary objednané Objednávateľom  v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 1. Objednávateľ  môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 2. Objednávateľ nie je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak ide o
 1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 2. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 1. Objednávateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Prevádzkovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (ďalej len "Oznámenie o odstúpení od zmluvy"). Objednávateľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý  je zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa v sekcii ZÁKAZNÍCKY SERVIS/Formuláre a ktorý je uvedený aj v závere týchto podmienok.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v tomto článku VII. v bode 1.
 3. Pri pochybnostiach o doručení sa Objednávateľom odoslané Oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Objednávateľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Objednávateľovi Prevádzkovateľom alebo na adresu, ktorej zmena bola Objednávateľovi náležite oznámená Prevádzkovateľom po uzavretí Kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je Oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať Prevádzkovateľovi z dôvodov podľa osobitného predpisu (pozn.: zákon č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania Prevádzkovateľovi na adresu podľa prvej vety tohto bodu.
 4. V prípade, že Objednávateľ na odstúpenie od Kúpnej zmluvy využije formulár zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa a v závere týchto podmienok, je Prevádzkovateľ povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom Objednávateľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 5. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane Súvisiacich nákladov a vernostné body, ktoré Objednávateľ využil pri kúpe, ak je Objednávateľ účastníkom Vernostného programu Dr.Max.
 6. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa dohodnúť sa s Prevádzkovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Objednávateľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 7. Prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ak si Objednávateľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Prevádzkovateľom.
 8. Ak na základe Kúpnej zmluvy bol tovar dodaný Objednávateľovi domov v čase uzavretia Kúpnej zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Prevádzkovateľovi poštou, Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie Tovaru na svoje náklady v lehote podľa bodu 9 tohto článku VII.
 9. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť Objednávateľovi platby podľa bodu 9 tohto článku VII. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Objednávateľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Prevádzkovateľovi, ibaže Prevádzkovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 10. Objednávateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Prevádzkovateľovi alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Prevádzkovateľ navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby v dlhšej lehote. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar možno zaslať poštou len na adresu Prevádzkarne Prevádzkovateľa alebo osobne odovzdať len v Prevádzkarni Prevádzkovateľa. Tovar nie je možné zasielať a ani odovzdať na adresu inej prevádzkarne Prevádzkovateľa.
 11. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Objednávateľ iba náklady na vrátenie tovaru Prevádzkovateľovi alebo osobe poverenej Prevádzkovateľom na prevzatie tovaru ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak Prevádzkovateľ súhlasil, že ich bude znášať sám.
 12. Objednávateľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

  

čl. IX.

Ochrana osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľom informačného systému Internetového výdaja  je Prevádzkovateľ, a to podľa  § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
 2. Prevádzkovateľ týmto oznamuje Objednávateľovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bude Prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa bude vykonávané Prevádzkovateľom alebo jeho sprostredkovateľmi v predzmluvných vzťahoch s Objednávateľom a spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán. Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané v rozsahu uvedenom v Objednávke. Nevyhnutnými osobnými údajmi potrebnými pre Internetový výdaj sú tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne dodacia adresa, ak je táto iná ako adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri Internetovom výdaji  je zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) Zákona.
 4. Osobné údaje Objednávateľa budú spracúvané po dobu nevyhnutnú na riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa a Objednávateľa, minimálne však po dobu trvania záručnej doby resp. doby exspirácie, pokiaľ je doba exspirácie dlhšia ako záručná doba. Následne Prevádzkovateľ zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona.
 5. Práva Objednávateľa ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) podľa Zákona  sú najmä nasledovné:
 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 9 písm. b) je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, bezplatne,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 4. opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
 7. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 1. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa bodu 6 písm. a) odsekov iv. a v., ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 2. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:
 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.
 1. Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať:
 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 2. a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke  dotknutej osoby, alebo ak na základe zmluvy prijal primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 1. Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s rozhodnutím Prevádzkovateľ s prenosom osobných údajov do tretích krajín, pokiaľ Prevádzkovateľ nebude postupovať podľa § 31 ods. 2 Zákona.
 2. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 3. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 4. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:
 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej soby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo b) tohto bodu 13, je tento povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 1. Poskytnutie informácií dotknutej osobe:
 1. Požiadavky dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku i., iv. a vi. splní Prevádzkovateľ bezplatne,
 2. Informácie podľa bodu 6 písm. a) odseku ii. a iii. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 3. Prevádzkovateľ vyhovie požiadavkám dotknutej osoby podľa bodov 6 až 13 a písomne ju informuje najneskoršie do 30 dní od ich prijatia.
 1. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa bodu 6 písm. a) odseku iv. a v. Prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 2. Osobné údaje dotknutých osôb budú poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečujú doručovanie tovaru a ich kuriérom, a to tej tretej strane, ktorú ako dopravcu určí Objednávateľ ako dotknutá osoba.
 3. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže kedykoľvek kontrolovať a meniť svojej osobné údaje zadané pri registrácii ako aj svoju registráciu v Internetovom výdaji zrušiť po prihlásení sa na webovej stránke www.eshop.mamaaja.sk v sekcii Môj účet.
 4. Objednávateľ ako dotknutá osoba môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaní svojej Objednávky vyjadriť svoj súhlas podľa § 11 ods. 1 Zákona, aby boli spracovávané a uschovávané jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných produktoch. Osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a bude s nimi zaobchádzané spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a tieto nebudú ani obchádzané. Súhlas Objednávateľa ako dotknutej osoby nebude vynucovaný a ani podmieňovaný hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej Prevádzkovateľom.

 

čl. X.

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Prevádzkovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Prevádzkovateľa na: eshop@mamaaja.sk.

 

čl. XI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto PIV Dr.Max nadobúdajú účinnosť dňom 24.11.2016.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto PIV Dr.Max jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových PIV Dr.Max na webovej stránke www.eshop.mamaaja.sk. Zmena týchto PIV Dr.Max sa nemôže dotknúť vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľa a Objednávateľa vo vzťahu k Tovaru, ktorého dodanie Objednávateľ objednal pred zverejnením zmeny PIV Dr.Max.
 3. Prílohy týchto PIV Dr.Max tvoria:
 1. Príloha č. 1:        Platobné a dodacie podmienky
 2. Príloha č. 2:        Reklamačný poriadok
 1. Objednávateľ odoslaním riadne vyplnenej Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito PIV Dr.Max, Platobnými a dodacími podmienkami a Reklamačným poriadkom oboznámil a súhlasí s ich obsahom.
 2. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom sa radia týmito PIV Dr.Max, Platobnými a dodacími podmienkami, Reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a ZoOS PnD.

 

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.