Reklamácie

REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO VÝDAJA

 

spoločnosti Dr.Max 100 s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860

/ďalej len „Prevádzkovateľ“/

 

vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 

1. Tento reklamačný poriadok internetového výdaja (ďalej len „Reklamačný poriadok“) upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na Tovar objednaný Objednávateľom u Prevádzkovateľa prostredníctvom internetu. Je záväzný pre Prevádzkovateľa aj Objednávateľa.

2. Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady Tovaru a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

3. Pokiaľ sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú označenia či slovné spojenia, ktoré nie sú bližšie vysvetlené, ich definícia je upravená v Podmienkach internetového výdaja Dr.Max (ďalej len „PIV Dr.Max“), ktorý je zverejnený na webovej stránke www.eshop.mamaaja.sk.

4. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené v záručnom liste resp. ich Prevádzkovateľ Objednávateľovi poskytne na vyžiadanie telefonicky alebo e-mailom.

 

Čl. II

Zodpovednosť za vady

 

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Objednávateľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Prevádzkovateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (záruka).

3. Za vadu nemožno považovať zmenu Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

4. Objednávateľ je povinný skontrolovať dodaný Tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

5. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní Tovaru, a to najmä:

a) množstevný a sortimentný rozdiel,

b) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.).

6. Zistené zjavné vady je Objednávateľ povinný okamžite oznámiť Prevádzkovateľovi, ktorý zjedná nápravu formou výmeny Tovaru alebo vrátením Kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude Prevádzkovateľ akceptovať a takáto reklamácia bude zamietnutá.

 

 

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady ak:

a) Objednávateľ spôsobil vadu Tovaru sám,

b) Objednávateľ pred prevzatím Tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru;

c) vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

d) boli porušené ochranné plomby na Tovare,

e) boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,

f) sa Tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

g) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

h) boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca,

i) vzniknú na Tovare po uplynutí doby životnosti.

8. Objednávateľ nie je oprávnený od Prevádzkovateľa požadovať spätné prijatie Tovaru a vrátenie Kúpnej ceny z dôvodu jeho nepotrebnosti.

 

Čl. III

Záručná doba

 

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2. Ak ide o použitú vec, Objednávateľ a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov.

4. Na žiadosť Objednávateľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi alebo v reklame môže Prevádzkovateľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto Čl. V záručnom liste určí Prevádzkovateľ podmienky a rozsah tejto záruky.

 

Čl. IV

Plynutie záručnej doby

 

1. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia Tovaru Objednávateľom.

2. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí Tovaru; inak práva zaniknú.

4. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci Objednávateľom alebo do doby, na ktorej sa Prevádzkovateľ a Objednávateľ dohodli podľa čl. III. bodu 2 tohto Reklamačného poriadku.

5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Objednávateľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Prevádzkovateľ je povinný vydať Objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 

 

6. Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Čl. V

Odstrániteľné vady

 

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť chyby.

3. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak Prevádzkovateľ nepreukáže opak.

 

Čl. VI

Neodstrániteľné vady

 

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

2. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny .

 

Čl. VII

Vec predávaná so zľavou

 

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Prevádzkovateľ zodpovedá, má Objednávateľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade Tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Čl. VIII

Uplatnenie práva

 

1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Prevádzkovateľa na adrese jeho prevádzkarne: Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava.

2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Objednávateľa bližšom, uplatní Objednávateľ právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom.

 

ČI. IX

Povinnosti a postup pri uplatnení reklamácie

 

1. Prevádzkovateľ je povinný Objednávateľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok je zverejnený v Prevádzkarni Prevádzkovateľa na adrese: Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava a zároveň na webovej stránke www.eshop.mamaaja.sk v sekcii ZÁKAZNÍCKY SERVIS/Reklamácie.

 

 

2. Prevádzkovateľ je povinný prijať reklamáciu vo svojej Prevádzkarni v prípade osobnej reklamácie alebo na webovej stránke www.eshop.mamaaja.sk v sekcii ZÁKAZNÍCKY SERVIS/Reklamácie; to neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba.

3. V Prevádzkarni Prevádzkovateľa musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. Ak Objednávateľ uplatní reklamáciu, Prevádzkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Objednávateľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z týchto práv Objednávateľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru.

4. Prevádzkovateľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať resp. zaslať Objednávateľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5. Objednávateľ je povinný podať správu Prevádzkovateľovi o vadách Tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a vadný Tovar doručiť na adresu Prevádzkarne Prevádzkovateľa (čl. VIII. bod 1).

6. Objednávateľ, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný Tovar Prevádzkovateľovi. V reklamačnom protokole uvedie Objednávateľ uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e -mail), na ktorú bude Prevádzkovateľom vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

7. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží Objednávateľ daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia Tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u Prevádzkovateľa, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol Prevádzkovateľom vystavený, dokumentáciu k Tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

8. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany Objednávateľa riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.

9. Prevádzkovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

10. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

 

ČI. XI

Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov

 

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva.

2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“), ak Prevádzkovateľ na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

4. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Európska komisia na účely mimosúdneho riešenia sporov so spotrebiteľmi vyvinula platformu riešenia sporov online (RSO). Aj túto platformu môže spotrebiteľ využiť na riešenie svojich sporov, a to prostredníctvom odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6. V prípade akýchkoľvek problémov môže spotrebiteľ kontaktovať Prevádzkovateľa na: eshop@mamaaja.sk.

 

ČI. XII

Záverečné ustanovenia

 

1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24.11.2016.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek tento Reklamačný poriadok meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnenia Reklamačného poriadku sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke www.eshop.mamaaja.sk.

 

Dokumenty:
Reklamačný poriadok (306.39 KB | PDF)Reklamačný protokol (203.85 KB | PDF)

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.